Hlasová signalizácia požiaru HSP

Systémy HSP sú neoddeliteľnou súčasťou  objektov, v ktorých sa nachádzajú zhromažďovacie priestory osôb. Ide o schopping centrá, priemyselné a polyfunkčné budovy, banky a hotely. Podobne ako pri systémoch EPS aj pri systémoch HSP legislatíva upravuje nutnosť ich použitia ( vyhláška MV SR č.94/2004 Z.z.). Systémy HSP sú inštalované za účelom riadenia evakuácie, zvýšenia bezpečnosti a informovanosti osôb nachádzajúcich sa v danom objekte. Najčastejšie sú systémy HSP prepojené a ovládané systémami EPS.

Systémy HSP umožňujú v zmysle presne stanovených podmienok konkrétneho objektu :

  • distribuovať evakuačné hlásenie do vybraných zón alebo do celého objektu
  • vykonávať prevádzkové hlásenia do vybraných zón alebo do celého objektu
  • reprodukovať vo vybraných zónach alebo v celom objekte hudbu na pozadí , čiže tzv. Background music

Pre systémy HSP platia legislatívne normy, ktoré každý systém HSP musí spĺňať. Sú to predovšetkým príslušné časti normy STN EN 54, ako aj staršia norma pre núdzové akustické systémy STN EN 60849. Podľa posledného usmernenia prezídia HaZZ SR sa systémy HSP považujú za súčasť systémov EPS. Prevádzkovateľom systémov HSP teda z legislatívy SR vyplývajú pre tieto systémy rovnaké povinnosti ohľadne pravidelných kontrol a odborných prehliadok ako pre systémy EPS ( vyhláška MV SR č.726/2002 Z.z.).

Systém HSP môžu obsluhovať len riadne zaškolení pracovníci prevádzkovateľa.

Naša spoločnosť disponuje osobitnými oprávneniami systémov HSP od spoločností

  • BOSCH
  • TOA JAPAN
  • TUTONDO
  • MULTIVES